Lingvističke sveske

Lingvističke sveske 9: Govor Novog Sada. Sv. 2, Morfosintaksičke, leksičke i pragmatičke osobine

Lingvističke sveske 5: Semantičko-derivacioni rečnik. Sv. 2, Čovek - unutrašnji organi i tkiva, psihofiziološka stanja i radnje, psihofizičke osobine, srodstvo

Lingvističke sveske 2: Istorijska lingvistika : fonološke promene i morfološke alternacije, mladogramatičari, strukturalizam, generativna gramatika