Lingvističke sveske

Лингвистичке свеске 9: Говор Новог Сада. Св. 2, Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке особине

Лингвистичке свеске 7: Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности

Лингвистичке свеске 6: СИНТАКСИЧКА ИСТРАЖИВАЊА (дијахроно-синхрони план)